Adatvédelem

Adatvédelmi Szabályzat

A www.gyumolcsgep.hu oldalon található Gyümölcsgép Webáruház (a továbbiakban Webáruház) üzemeltetője, a Gyümölcsgép Szerviz Kft. –mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő)- az alábbi Adatvédelmi Szabályzatot alkotja:

Jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) létrehozásának célja, hogy rögzítse a Gyümölcsgép Szerviz Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtása során alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Gyümölcsgép Szerviz Kft. adatvédelmi és -kezelési politikáját, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.

Az Adatkezelő alapvető célja az érintettek személyes adatainak védelme, információs önrendelkezési jogának biztosítása és tiszteletben tartása. Az Adatkezelő tevékenysége során a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit betartva jár el. Jelen Szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

Fogalmak

Érintett: bármely, meghatározott személyes adat alapján azonosított, vagy közvetlenül, esetleg közvetve azonosítható természetes személy

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége 

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

Ügyfél: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által nyújtott valamely szolgáltatás igénybevételére regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbiakban felsorolt valamely adatát:

Kezelt személyes adatok

Az Ügyfél döntése alapján a Gyümölcsgép Szerviz Kft. az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat:

  •  név (titulus, vezetéknév, keresztnév)
  • e-mail cím, telefonszám
  • szállítási cím, számlázási cím,
  • belépési jelszó

Kezelt egyéb adatok

Az internetes kapcsolat létesítésével és fenntartásával összefüggésben a rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek az Ügyfél bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a+z Ügyfél külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes ügyfél-adatokkal –törvény által kötelezővé tett eseteket kivéve – nem összekapcsolhatók.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelésre az Ügyfél önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Gyümölcsgép Szerviz Kft. szolgáltatásainak igénybe vétele során általa közölt személyes adatai, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja

  • az Adatkezelő és az Ügyfél közötti szerződés megfelelő teljesítése, és a szerződés feltételeinek rögzítése
  • érdeklődések kezelése, visszajelzés, kapcsolatfelvétel
  • megrendelések, vásárlások kezelése, teljesítés, számlázás, visszajelzés
  • Ügyfél ismételt vásárlásának egyszerűsítése
  • Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja a statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Ügyfelek jogainak védelme

Adatkezelési elvek

A Gyümölcsgép Szerviz Kft., mint Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen Szabályzatban leírtaktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok a jelen Szabályzatban foglaltakon kívüli harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő megadott személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi, azok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az e-mail címének megadásakor az Ügyfél egyúttal felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag saját maga veszi igénybe a szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Ügyfelet terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta.

Adatvédelmi elvek

A Gyümölcsgép Szerviz Kft. az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, kizárólag jelen Szabályzatban meghatározott célokra használja fel.

A Gyümölcsgép Szerviz Kft., mint Adatkezelő vállalja, hogy a megadott személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőkön és Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át.

Ez alól kivételt képezhet és bizonyos esetekben hivatalos bírósági, rendőrségi határozat, jogi eljárás, bárminemű jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Gyümölcsgép Szerviz Kft. érdekeinek sérelme, szolgáltatásnyújtásának veszélyeztetése, stb. okán harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Ügyfél rendelkezésre álló személyes adatait.

A Webáruház rendszere adatokat gyűjthet az Ügyfelek aktivitásával kapcsolatban, azonban ezen adatok nem kapcsolhatók össze az Ügyfelek által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Amennyiben a megadott személyes adatokat a Gyümölcsgép Szerviz Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra szeretné felhasználni, ahhoz az Ügyfél előzetes tájékoztatása, kifejezett hozzájárulása szükséges. Az Ügyfélnek lehetősége van az eltérő célú felhasználás megtiltására.

A rögzített, tárolt, kezelt személyes adatok biztonságáról, megfelelő védettségéről a Gyümölcsgép Szerviz Kft.  gondoskodik, megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A megadott személyes adatok zárolásra kerülhetnek abban az esetben, ha az érintett ezt kifejezetten kéri, illetve ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az ily módon zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Gyümölcsgép Szerviz Kft. az általa kezelt személyes adatok helyesbítésről, zárolásáról, illetve törléséről minden esetben tájékoztatja az érintettet, valamint mindazokat, akiknek esetleg korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelés időtartama

Az Ügyfél által a Webáruházban történt regisztráció során megadott személyes adatok kezelése az Adatkezelő működésének időtartama alatt mindaddig fennmarad, amíg az Ügyfél az adatkezeléshez adott hozzájárulását (ezzel regisztrációját) vissza nem vonja.

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy az Ügyfél által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult az Ügyfél adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja, illetve Ügyfél és adatkezelő közötti jogvita esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

A rendszer működéséből fakadóan automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes ügyféladatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – nem kapcsolhatók össze.

Rendelkezés személyes adatokkal

Az Ügyfél a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől. A kérelem irányulhat az Ügyfél (Adatkezelő által) kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Ügyfél adatait. A tájékoztatási kérelem benyújtható írásban a Gyümölcsgép Szerviz Kft. 1145 Budapest, Bácskai u. 51/A címre, vagy elektronikus úton az info@gyumolcsgep.hu címre küldött levélben, szóban a 06-20-363-6948 telefonszámon. A kérelmező egyértelmű azonosításához mindenképp szükséges a név, e-mail cím, valamint a regisztráció során megadott telefonszám közlése, továbbá az Adatkezelő e-mailben érkező kérelem esetén kizárólag az Ügyfél által regisztrált e-mail címről küldött kérelmeket tekinti hitelesnek.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáskérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 30 munkanapon belül köteles írásban válaszolni. E-mail-ben küldött kérelem esetén a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottságát érintően döntést hoz, és a döntéséről Ügyfelet írásban tájékoztatja.

Az Ügyfél kérheti kezelt adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja az Ügyfél adatait, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit.  Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárttá teszi.

A kezelt adat helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Ügyfelet, valamint mindazokat az érintetteket értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Ha Adatkezelő az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, akkor a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A törölt adatok visszaállítására nincs lehetőség.

Az Ügyfél a személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását a kifejezetten erre irányuló írásbeli nyilatkozat útján, postai levélben (Gyümölcsgép Szerviz Kft. 1145 Budapest, Bácskai u. 51/A), vagy az info@gyumolcsgep.hu címre küldött elektronikus levélben kezdeményezheti, nevének, e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott telefonszámának feltüntetése mellett.

Adatfeldolgozás

A megadott személyes adatok kezelését a Gyümölcsgép Szerviz Kft. végzi. Az adatok kezelésére a Gyümölcsgép Szerviz Kft. ügyvezető igazgatója jogosult.

A Gyümölcsgép Szerviz Kft. adatfeldolgozókat nem vesz igénybe.

Külső szolgáltatók

A Gyümölcsgép Szerviz Kft.  szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal, pl.: Facebook, Google (a továbbiakban Külső szolgáltatók) is együttműködhet. A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó.

Gyümölcsgép Szerviz Kft. a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, az Ügyfél által megadott Személyes adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

A Webáruház látogatottságának méréséhez a Gyümölcsgép Szerviz Kft. a Google Analytics szolgáltatást használja. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra, azonban a továbbított adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak.

Adattovábbítás lehetősége

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben az Adatkezelő a tiltakozást megalapozottnak találja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az érintett adatot zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az Ügyfél az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti 15 napos határidőt elmulasztja, Ügyfél a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a Polgári törvénykönyv (Ptk.) alapján gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Záró rendelkezések

A Gyümölcsgép Szerviz Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot bármikor egyoldalúan módosítsa.

Az Ügyfél az oldalra történő belépéssel elfogadja jelen Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Ügyfelek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Jelen Szabályzat 2016. július 21. napjától hatályos.